El Instituto Cervantes utiliza cookies propias y de terceros para facilitar, mejorar y optimizar la experiencia del usuario, por motivos de seguridad, y para conocer sus hábitos de navegación. Recuerde que, al utilizar sus servicios, acepta su aviso legal y su política de cookies.

Blog del Instituto Cervantes de Budapest

Biblioteca Ernesto Sabato

Concurso de microrrelatos «Fiestas de fin de año»

concurso_microrrelatos_2015_instituto_cervantes_hu_650

 

El Instituto Cervantes convoca el concurso de microrrelatos «Fiestas de fin de año», con arreglo a las siguientes bases:

1.- Organizador y objeto

El Instituto Cervantes de Budapest organiza el concurso de microrrelatos  «Fiestas de fin de año»El objetivo del concurso es fomentar el interés por la lengua y la cultura en español.

2.- Requisitos para participar

La participación en el curso se dividirá en tres categorías en función de los conocimientos de español de los participantes:

Primera categoría: A1, A2
Segunda categoría: B1, B2
Tercera categoría: C1, C2

Podrán participar en la primera y segunda categoría los alumnos del Instituto Cervantes Budapest inscritos durante el curso lectivo 2015-2016.

La tercera categoría estará abierta a todo el público.

3.- Mecánica del concurso

Cada participante puede participar con un único microrrelato, escrito en español.

El tema sobre el que deberán versar los microrrelatos son las Fiestas de fin de año. La extensión del microrrelato será de entre 50 y 100 palabras.

No se valorarán ni tendrán en cuenta aquellos microrrelatos que contengan errores gramaticales u ortográficos ni tampoco aquellos cuyo contenido se considere ofensivo o discriminatorio.

Los microrrelatos deben ser originales: no pueden haber sido presentados en otros concursos ni publicados anteriormente en ningún soporte, incluido el electrónico.

Los microrrelatos deberán ser enviados en formato PDF mediante correo electrónico a la siguiente dirección: bibbud@cervantes.es Deberá constar en el mensaje el nombre completo y el curso en el que están inscritos actualmente (quienes sean alumnos de nuestro centro).

Los datos de los participantes quedarán registrados en el fichero denominado «Promoción / Agenda de contactos», del que es responsable el Instituto Cervantes, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la finalidad de proporcionar información sobre el Instituto Cervantes y sus actividades. Si el participante desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición el participante podrá dirigir su solicitud, por correo electrónico a la dirección lopd@cervantes.es, por correo postal al Instituto Cervantes (C/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014) o presencialmente ante el Registro del Instituto Cervantes en Madrid en la dirección indicada.

4.- Duración

La fecha de comienzo del concurso será el día 19 de noviembre de 2015 a las 12:00 h. El plazo de entrega de originales finalizará el día 7 de diciembre de 2015 a las 12.00 h (hora local de Budapest).

5.- Selección de los ganadores y comunicación

Una vez cerrado el plazo de admisión, el jurado seleccionará  tres microrrelatos finalistas en virtud de su originalidad y creatividad, y su ajuste al objeto del concurso.

El jurado estará compuesto por cinco miembros (un presidente y cuatro vocales), todos ellos parte del equipo directivo y docente del Instituto Cervantes de Budapest.

El fallo del jurado será anunciado el día 11 de diciembre.  El Instituto Cervantes de Budapest se pondrá en contacto con los ganadores a través de correo electrónico.

El jurado se reserva el derecho declarar desierto el premio si, a su juicio, las obras presentadas no reuniesen méritos suficientes o no se ajustasen a las condiciones establecidas en estas bases.

6.- Premios

Los tres microrrelatos premiados serán publicados con el nombre del autor (o su seudónimo), en el blog del Instituto Cervantes de Budapest: https://blogs.cervantes.es/budapest/.

Se concederá a cada uno de los ganadores un vale regalo por valor de 15.000 HUF que podrá ser canjeado en la  Librería Alexandra de Budapest.

7.- Reservas y limitaciones

El premio en ningún caso podrá ser objeto de sustitución, cambio, alteración, compensación o cesión. El Instituto Cervantes de Budapest se reserva el derecho a cancelar el concurso en cualquier momento por justa causa.

El Instituto Cervantes de Budapest no se hace responsable de los errores, interrupciones, defectos, tardanza o cualquier mal funcionamiento, mala transmisión o error al recibir la información de los participantes, ni de los errores técnicos de tráfico, fallo o congestión en la conexión a Internet propia o ajena.

El Instituto Cervantes se reserva, de manera no exclusiva, los derechos explotación de los microrrelatos presentados, que incluyen los de reproducción, comunicación y distribución pública y que se ejercitarán siempre con el reconocimiento del autor. Los concursantes se responsabilizan totalmente de que no existan derechos de terceros en las obras presentadas.

8.- Aceptación de las bases

La mera participación en este concurso supone la aceptación íntegra por los participantes de las presentes bases, que podrán ser consultadas en todo momento durante la duración del mismo en este blog.

9.- Modificación o anexos

El Instituto Cervantes de Budapest se reserva el derecho, siempre justificadamente y sin perjuicio de los participantes, a realizar modificaciones o a añadir anexos sucesivos sobre la mecánica y premios de este concurso, y los comunicará  debidamente.

10.- Supervisión

El Instituto Cervantes de Budapest se reserva el derecho a verificar, por el procedimiento que estime conveniente, que los ganadores y sus obras cumplen con todos los requisitos establecidos en las presentes bases. Cualquier participante que manipule los procedimientos de participación en el concurso o incumpla las bases contenidas en el presente documento será descalificado, y perderá su opción a acceder al premio.


RÖVID TÖRTÉNETEK VERSENYE – ÉV VÉGI ÜNNEPEK

A Cervantes Intézet meghírdeti rövid történetek versenyét «Év végi ünnepek», az alábbi pontok szerint.

1.- Szervező és tárgy

A Budapesti Cervantes Intézet megrendezi  Rövid Történetek versenyét, melynek címe: «Év végi ünnepek».
A verseny célja, hogy a spanyol nyelv és kultúra iránt az érdeklődést felelevenítse.

2.- Részvételi feltételek

A verseny résztvevői spanyol nyelvtudásuk szerint három különböző kategóriába sorolandók:

Első kategória: A1, A2
Második kategória: B1, B2
Harmadik kategória: C1, C2

Az első és második kategóriában csak a budapesti Cervantes Intézet 2015-2016-os tanév tanulói vehetnek részt.

A harmadik kategória pedig minden kedves jelentkező előtt nyitva áll.

3.- A verseny menete

Minden résztvevő csupán egy, spanyol nyelven írt rövid történettel nevezhet be.

A téma, melyről a rövidtörténetet írni kell, az  Év végi ünnepek. A történet terjedelme  50 és 100 szó között legyen.

Nem versenyezhetnek azok a történetek, amelyek nyelvtani vagy helyesírási hibákat tartalmaznak, illetve sértő vagy diszkriminatív tartalmúak.

A rövid történeteknek eredetieknek kell lenniük, olyanoknak, amelyekkel szerzőjük még nem vett részt más versenyeken és ehol sem jelentette meg azokat, semmilyen adathordozón, az elektronikus adathordozókat is beleértve.

A történeteket PDF formátumban kérjük elküldeni a bibbud@cervantes.es  e-mail címre. A levélben kérjük adja meg teljes nevét, valamint az épp aktuális tanfolyamát (azok, akik intézetünk tanulói).

Ezeket az adatokat elmentjük a  «Promoción / Agenda de contactos» mappánkba, mely a Cervantes Intézet illetékessége alá tartozik, és amely a Spanyol Adatvédelmi Ügynökségnél regisztrálva van a Cervantes Intézetről és tevékenységéről szóló tartalommal. Amennyiben a résztvevő módosítással kívánna élni az adataira, azok helyesbítésére, törlésére vonatkozólag, a lopd@cervantes.es  emailcímre írva teheti ezt meg, vagy postai levélben az Instituto Cervantes (C/ Alcalá, n.º 49, Madrid 28014) címre, vagy személyesen ugyanezen a címen.

4.- Időtartam

A verseny kezdete 2015. november 19., 12.00 óra. Az eredeti történeteket 2015. december 7-ig lehet beadni, 12:00 óráig, budapesti idő szerint.

5.- A nyertesek kiválasztása és értesítése

Miután lezárult a jelentkezési határidő, a zsűri három történetet fog kiválasztani az eredetiség és a kreativitás függvényében, és annak mérlegelésével, hogy mennyire alkalmazkodik a verseny tárgyához.

A zsűri öt tagból áll, (egy elnök és négy tag), akik mindannyian a Budapesti Cervantes Intézet vezetősége és tanárai közül kerülnek ki. A zsűri határozatát december 11-én hirdeti ki. A budapesti Cervantes Intézet a verseny nyerteseivel e-mailen fogja felvenni a kapcsolatot.

A zsűri fenntartja magának azt a jogot, hogy ne hirdessen győztest, ha egyik pályamű sem rendelkezik a megfelelö jellemzőkkel, vagy nem felelnének meg a kiírt feltételeknek.

6.- Díjak

A három díjazott történet a szerző (vagy álneve) megadásával a Budapesti Cervantes Intézet blogján közzététetik.  https://blogs.cervantes.es/budapest/

Minden kategória győztese egy, az Alexandra Könyvesboltban, 15.000 forint értékben beváltható vásárlási utalványt nyer.

7.- Fenntartások és korlátozások

A díjat semmilyen esetben nem lehet mással helyettesíteni, megváltoztatni, kompenzálni vagy elhalasztani. A Budapesti Cervantes Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy a díjat bármikor lemondja, bármely igazságos okból.

A Budapesti Cervantes Intézet nem vállal felelősséget bármilyen hibáért, megszakításért, tévedésért, késésért vagy rossz működésért, a résztvevők részéről vagy részére való hibás információ-értelmezésért, információátadásért, saját vagy idegen internet-összeköttetés rossz működéséért, hibájáért vagy megszakadásáért.

A Cervantes Intézet, nem exkluzív módon fenntartja magának a benyújtott rövid történetet kiaknázási jogait, ide értve azok reprodukcióját, közlési jogait, terjesztési jogait, melyekre természetesen mindig a szerző nevének megadásával kerülhet majd sor.  A versenyben részt vevők felelősséget vállalnak azért, hogy a beadott szövegben harmadik személyek jogai nincsenek érintve.

8.- Alapszabályok elfogadása

A versenyben való részvétel egyben azt is jelenti, hogy a pályázó teljes egészében elfogadja az alapszabályokat, amelyek a verseny teljes időtartama alatt ezen a blogon olvashatóak el.

9.- Módosítások és mellékletek

A Budapesti Cervantes Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy mindig igazságos módon és a résztvevőket nem károsítva módosításokat tegyen vagy mellékleteket fűzzön a versenyhez, annak szerkezetére vagy a díjakra nézve, és ezeket mindenkor a résztvevők tudomására hozva.

10.- Ellenőrzés

A Budapesti Cervantes Intézet fenntartja magának azt a jogot, hogy ellenőrizze, hogy a nyertesek és műveik valóban megfelelnek-e jelen alapszabályokban foglalt feltételeknek. Az a résztvevő, aki a versenyeljárásokat manipulálta, vagy nem felelt meg a jelen dokumentumban foglalt feltételeknek, kizárásra kerül, és nem részesülhet a díjban.

Comparte esta entrada

Twitter Facebook Google+ LinkedIn Del.icio.us Tumblr Del.icio.us

Entradas relacionadas

Etiquetas

Deja un comentario

  • Twitter
  • Facebook
  • Correo electrónico
  • RSS

Budapest_blog
Dirección / Cím:

Vörösmarty utca 32
1064  Budapest

Horario / Nyitvatartás:
Lunes-Martes: 10.00 a 14.00 h / Hétfő-Péntek: 10:00-14:00
Miércoles-Jueves: 15.00 a 19.00 h / Szerda-Csütörtök: 15:00-19:00
Viernes: 15.00 h a 18.00 h / Péntek: 15:00-18:00

Dos sábados al mes. Consultar página web / Illetve szombatokon, havonta két alkalommal, ami a weboldalunkon érhető el.

Contacto / Kapcsolat:
Tel.:+ 36 1 354 36 74
bibbud@cervantes.es

Agradecemos a la artista plástica argentina Minnie Valero su autorización para incluir su obra National Gallery en la cabecera de nuestro blog. /
Köszönjük az argentin képzőművésznek, Minnie Valeronak, hogy engedélyével megjelentethetjük National Gallery alkotását blogunk fejlécén.

© Instituto Cervantes 1997-2022. Reservados todos los derechos. bibbud@cervantes.es